Lees deze voorwaarden en informatie zorgvuldig alvorens u het inschrijfformulier invult.

Voorwaarden inschrijven 

Inschrijven kan vanaf het 4e jaar. Zwemlessen worden gegeven vanaf 4,5 jaar . 

Als wij uw ingevulde inschrijfformulier per e-mail hebben ontvangen, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. De ingevoerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor de registratie gebruikt en niet verstrekt aan derden. 

Lesgeld

Het lesgeld dient voldaan te worden d.m.v. automatische overboeking. Dit gebeurt maandelijks en zal de eerste week van de maand op de rekening van Swim2enjoy moeten staan. Bankrekening nummer: 1661.52.757

Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld zal na aanmaning de incasso in handen een incassobureau worden gegeven. Het openstaande bedrag zal vermeerderd worden met incassokosten en wettelijke rente.

Na de inschrijving ontvangt u een formulier voor de automatische incasso. Om aan de 1e zwemles deel te kunnen nemen, moet het formulier voor de automatische incasso ingevuld zijn, voorzien van uw bankrekeningnummer en ondertekend aan John Wilson of Dave van der Plas gegeven te worden. Dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de 1e zwemles, hier wordt geen uitzondering op gemaakt.

Teruggave van lesgeld van een gemiste les is niet mogelijk, ook niet bij ziekte. De leskosten worden jaarlijks per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar en automatisch geïndexeerd met maximaal het CPI .

Beëindigen van de zwemlessen

U dient bij opzegging een maand opzegtermijn in acht te nemen. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via info@swim2enjoy.nl. U ontvangt dan een bevestiging. Bij opzegging dient u 1 maand in acht te nemen, uitgaande van de eerste van de maand; dus 16 oktober opzeggen is per 1 december stoppen.

Georganiseerde kijkdagen

Alleen tijdens de georganiseerde kijkdagen mogen er ouders/verzorgers in de zwemzaal aanwezig zijn. Bij uitzondering mogen de ouders/verzorgers van kinderen die voor de eerste keer op zwemles komen in de zwemzaal kijken. Kinderen blijven MET ouder in de kleedkamer wachten tot zij worden opgehaald door 1 van onze medewerkers. Kinderen zonder diploma mogen niet zelfstandig de zwemzaal in komen. 5 minuten voor tijd worden de kinderen opgehaald en neergezet bij het juiste groepje. Daarna worden de kleedkamers nogmaals gecontroleerd op late leerlingen. Hierna zal, i.v.m. de veiligheid de toegangsdeur naar de zwemzaal afgesloten worden. Kinderen kunnen door de ouders weer opgehaald worden in de kleedkamer. Schoeisel is ook in deze ruimte niet toegestaan.

Aanvang en einde les

De lessen duren 30 minuten en beginnen en eindigen strikt op de afgesproken tijd. 
Wanneer u 5 tot 10 minuten voor aanvang van de les de kleedkamer binnenkomt is dat ruim voldoende.

Goede sfeer

Om een goede sfeer tijdens de zwemles (en in mijn wachtruimte) te behouden is het volgende niet toegestaan: Vloeken/schelden, schreeuwen/gillen, pesten.  

Richtlijnen voor een aangename sfeer

In feite komen de richtlijnen neer op: “rekening met elkaar houden” + “op uw kind letten”. U dient er rekening mee te houden dat u, of als iemand anders uw kind brengt/haalt diegene kan worden aangesproken als de richtlijnen niet worden nageleefd. Wordt uw kind een keer door een ander gebracht/gehaald (bijvoorbeeld opa/oma) wilt u hem/haar dan van tevoren op e.e.a. attenderen.

  • De kinderen dienen zich om te kleden in de daarvoor aangewezen kleedkamers. Kleding in de niet daarvoor aangewezen kleedkamers wordt verwijderd.
  • Instructies van de zweminstructeur dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
  • Tijdens de zwemlessen mogen de zwem instructeurs niet worden gestoord.
  • De bezoeker dient de aanwijzingen van het dienstdoende personeel ten allen tijde stipt op te volgen.
  • Bezoekers dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden verbaal en lichamelijk geweld, discriminerend gedrag en het bedreigen van medewerkers van Swim2Enjoy of van andere bezoekers worden niet getolereerd. In deze gevallen wordt te aller tijden de politie ingeschakeld.
  • Intimiteiten worden niet getolereerd. Bij ongewenste intimiteiten wordt te aller tijden de politie ingeschakeld. Het is niet toegestaan zich zonder geldende reden in- of bij de kleedkamers op te houden.
  • Het is niet toegestaan om te rennen in de zwemzaal. Glaswerk, breekbare of scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan in de zwemzaal. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het management gebruik te maken van het klein (les)materiaal of te springen of te duiken in het zwembad .

Gang van zaken tijdens het examen

Swim2Enjoy zwemschool werkt volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ) van het Nationaal Platform Zwembaden -de Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ-NRZ). Voor details zie Zwem-ABC.

Het (NPZ-NRZ) stelt voorwaarden aan de afmeting van het zwembad waarin het examen wordt afgenomen. Daarom wordt het examen afgenomen in een groot openbaar gemeentebad. Het examen wordt door Swim2Enjoy georganiseerd (3 examenrondes per jaar). Er is een onafhankelijke beoordelings commissie aanwezig die toezicht houdt op de kwaliteit. Het diplomazwemmen is voor A diploma afzonderlijk, B diploma afzonderlijk en C diploma afzonderlijk. De examens zijn rustig en overzichtelijk, geen taferelen met massa’s kinderen en verschillende examens door elkaar.
Tijdens het examen is het gemeentebad exclusief voor ons gereserveerd en toegankelijk. Het is een besloten examen.

Aansprakelijkheid

Swim2Enjoy is niet aansprakelijk voor het zoekraken, verwisselen, beschadigen of diefstal van eigendommen, voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin des woord of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad, de daarbij horende ruimten en inventaris, schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

Bij het herhaaldelijk overtreden van bovenstaande regels behoudt Swim2Enjoy zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de ouder/verzorger van de aangemelde leerling zich te conformeren naar deze voorwaarden en richtlijnen.